Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Regulamin konkursu rysunkowego dla dzieci - Drogi, mosty, estakady i autostrady przyszłości - 2019

1. Organizator i czas trwania Konkursu

1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej („Konkursem") jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. J. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów, NIP 813-32-98-468, zwana dalej („Organizatorem").

1.2. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 08.04.2019 r. do dnia 20.08.2019 r.

1.3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z jego regulaminem. Niniejszy regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Konkursu.

1.4. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r., poz.165).


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być dzieci bądź wnuki członków Organizatora, zwane dalej („Uczestnikami") w wieku od 3 do 12 lat

2.2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci bądź wnuki członków Kapituły Konkursowej.


3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

3.1. Rodzic/dziadek/babcia- zwany dalej Opiekun dziecka biorącego udział w konkursie, powinien w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2019 r. przekazać Organizatorowi oryginał pracy. Zgłoszenie powinno zawierać jeden rysunek w formacie maksymalnie A4 o tematyce świątecznej, malowany farbami, kredkami, flamastrami. W zgłoszeniu należy na pierwszej stronie podać imię i wiek autora, na odwrocie nazwisko autora, adres oraz email i nr telefonu Opiekuna. Dla autorów najciekawszych prac przewidziano nagrody rzeczowe.

3.2. Opiekun dziecka biorącego udział w konkursie może przekazywać prace osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Organizatora. O dacie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

3.3. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać wyłącznie jedno zgłoszenie. W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej ilości zgłoszeń, Organizator będzie rozpatrywał wyłącznie zgłoszenie, które dotarło do niego, jako pierwsze.

3.4. Wyboru najlepszego dzieła dokona Kapituła Konkursowa („Kapituła").

3.5. W trakcie obrad Kapituła dokona według swojego uznania - w danej kategorii - wyboru jednego najlepszego jej zdaniem rysunku i przyzna jej autorowi nagrodę, o której mowa w pkt 4.1.

3.6. Opiekunowie wyrażają zgodę w imieniu nieletnich uczestników konkursu na przetwarzanie danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB) w Rzeszowie w związku z uczestnictwem w konkursie. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 20, 35 - 060 Rzeszów, kontakt do administratora danych osobowych: iodo@inzynier.rzeszow.pl. Opiekunom w imieniu nieletnich uczestników konkursu, przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, prawo do skargi oraz sprzeciwu do ich przetwarzania.


4. Nagroda

4.1. Wygraną w Konkursie są nagrody rzeczowe (niespodzianki).

4.2. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem oraz stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.


5. Odbiór nagrody

5.1. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach poprzez wiadomość email do Rodziców/Dziadków.

5.2. Nagroda, o której mowa w pkt 4.1. zostanie wydana zwycięzcy na Gali Finałowej konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2018"lub wysłana pocztą.

5.3. Wygrana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.


6. Prawa autorskie i prawo korzystania

6.1. Opiekun oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do przedstawionej pracy.

6.2.  Opiekun oświadcza i ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy nadesłanej do Konkursu nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.

6.3.  Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

6.4.  Z uwagi na fakt, że w Konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane osobiście przez Uczestników, Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich należących do innej osoby niż Uczestnik, w wyniku umieszczenia należącego do nich utworu w projekcie dzieła nadesłanym przez Uczestnika.

6.5. Opiekun zwolni Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich w przypadku, gdy podstawą tych roszczeń będą prawa osób trzecich do nadesłanych prac lub jego elementu.


7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

7.2. Biorąc udział w Konkursie Opiekun potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.3. Wszelkie, przewidziane prawem obciążenia publicznoprawne związane z udziałem w Konkursie ponosi Opiekun.

7.4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego, a także ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.5.  Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez są właściwy dla siedziby Organizatora.     
  Osób na stronie: 7
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .