Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Ogłoszenie OKK
Nadawanie uprawnień
Wykaz przepisów
Rzeczoznawstwo
GUNB
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Ogłoszenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

 
 Ogłoszenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


( 03-06-2020 )

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna PDK OIIB uprzejmie informuje, że decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - w związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na terenie całego kraju stanu epidemii od dnia 20 marca br. aż do odwołania, wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - planowany termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 22 maja br. zostaje przesunięty na 4 września 2020 r. z podziałem na specjalności uprawnień budowlanych według następującej zasady:

- o godzinie 9:00 - rozpocznie się egzamin na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)

- o godzinie 14:00 - rozpocznie się egzamin na uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).

UWAGA:

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane zawarta w załączniku opracowanym przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną


Równocześnie informujemy, że termin jesiennej sesji egzaminacyjnej ulega również przesunięciu : egzamin pisemny planowany w dniu 20 listopada zostaje przesunięty na 4. grudnia 2020 roku.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że w związku ze zmianami terminów egzaminów na uprawnienia budowlane, podyktowanymi aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju,osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego mogą składać

wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji jesiennej 2/2020
w dniach od 8 czerwca do 3 lipca 2020 r.

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich! (liczy się data stempla pocztowego)

Nie ma możliwości składania wniosków osobiście w siedzibie izby.
  

Dokumenty proszę kierować w zalakowanej kopercie na adres:
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
ul. Krakowska 289
35-213 Rzeszów

UWAGA!!

Prosimy koniecznie o podanie telefonu kontaktowego, e-maila oraz adresu do korespondencji umożliwiającego niezawodny i szybki kontakt (na który będą docierać ewentualne pisma o uzupełnienia wniosków).

Prosimy pamiętać o:
1.    składaniu oryginałów wszystkich dokumentów, bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (m.in. dyplom potwierdzający wykształcenie, suplement, uprawnienia potwierdzającego praktykę zawodową itp.)
2.    złożeniu podpisu na swoich dyplomach potwierdzających wykształcenie
3.    złożeniu także dyplomu i suplementu inżyniera jeżeli praktyka była rozpoczęta przed uzyskaniem tytułu mgr inż.
4.    osoby, które nie otrzymywały suplementu do dyplomu powinny zwrócić się do uczelni o wydanie wypisu z przebiegu toku studiów

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE na naszej stronie internetowej https://inzynier.rzeszow.pl/

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 2/2020  - 4 grudnia 2020 r. 


Wniosek o ponowny egzamin

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 2/2020 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) -  winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 5 października 2020 r.  również za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej w zalakowanej kopercie z dopiskiem OKK - wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu.

UWAGA!!

Prosimy koniecznie o podanie telefonu kontaktowego, e-maila oraz adresu do korespondencji umożliwiającego niezawodny i szybki kontakt.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE na naszej stronie internetowej https://inzynier.rzeszow.pl/

 


( 30-03-2020 )

Informujemy, iż  wyniki postepowania kwalifikacyjnego wniosków złożonych na sesję 35 „Wiosna 2020" zostały zamieszczone w portalu PIIB: logowanie kandydata>>  Natomiast zawiadomienie o terminie egzaminu zostaną doręczone, za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych, co najmniej miesiąc przed tym terminem (art. 12 ust. 4f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2019 r., 1186). Zatem w tradycyjnej formie, w związku ze zmiana terminu egzaminu testowego na dzień 4 września 2020 r. zostaną wysłane dopiero w sierpniu.
 

 
( 24-03-2020 )

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna PDK OIIB uprzejmie informuje, że decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej - w związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na terenie całego kraju stanu epidemii od dnia 20 marca br. aż do odwołania, wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - planowany termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w dniu 22 maja br. zostaje przesunięty na 4 września 2020.

Równocześnie informujemy, że termin jesiennej sesji egzaminacyjnej ulega również przesunięciu : egzamin pisemny planowany w dniu 20 listopada zostaje przesunięty na 4. grudnia 2020 roku.
 


( 19-03-2020 )

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przedłuża termin przesyłania uzupełnień do wniosków o nadanie uprawnień budowlanych do 31 marca 2020 r.
Kontakt z biurem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDK OIIB wyłącznie e-mailem: kwalifikacyjna@inzynier.rzeszow.pl.  W e-mailach prosimy podać kontaktowy numer telefonu. Odpowiedzi ma e-maile będą udzielane po 25 marca br. 


Informujemy, iż do dnia 2 lutego 2020 r. istnieje możliwość elektronicznej rejestracji wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, mającej na celu wybranie i umówienie się na termin złożenia wniosku w biurze siedziby Izby.

Jest to termin ostateczny. Osoby, które do dnia 2 lutego 2020 r., nie zarejestrują się w systemie, nie będą uwzględnione na sesje wiosenną 2020 r.

 

 

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu, powinny do dnia 22 marca 2020 r. złożyć wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu w formie tradycyjnej (Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu), jak również zarejestrować się w systemie: Rejestracja kandydata>>

 

TERMINY SESJI egzaminacyjnej  wiosennej 1/2020

Od wiosennej sesji 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.
Elektroniczna rejestracja wniosków mająca na celu wybranie i umówienie się na termin złożenia wniosku w biurze siedziby Izby.

9 styczeń 2020 r. rusza procedura wyboru terminów spotkania co do złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

3 luty -19 luty 2020 r. Składanie wniosków o nadanie uprawnień w siedzibie Izby (JEDYNIE po wcześniejszej rejestracji)

22 marzec 2020 r. ostateczny termin  dla złożenia wniosków o ponowny termin egzaminu ( testowego/ustnego)

22 maja 2020 r. Egzamin Testowy

23 maja - 8 czerwiec 2020 r. Egzaminy Ustne

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 3 lutego i będzie trwać do 19 lutego. Jest to termin ostateczny. Złożenie wniosku w siedzibie PDK OIIB może nastąpić dopiero po:

1.     Zarejestrowaniu się w systemie  https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata  

Login i hasło uzyskane podczas rejestracji będą przydatne do uzyskania informacji o wyniku kwalifikacji/egzaminów.

2.     Po kompletnym i prawidłowym uzupełnieniu elektronicznego wniosku.

3.     Wyborze dostępnego terminu spotkania na określony dzień oraz godzinę (wybór terminu będzie dostępny od 9 stycznia 2020 r.).

4.     Osoby ponownie przystępujące do egzaminu, powinny również złożyć elektroniczny wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu w systemie https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata  

UWAGA! Brak wolnych terminów w wyznaczonym przedziale czasowym będzie skutkować przesunięciem wniosku na kolejną sesję.

  Zasady przeprowadzania egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane                                   

 

1. Każdy zdający ma czas do 25 min. na przygotowanie się do odpowiedzi.

2. Czas przygotowania i udzielania odpowiedzi nie może przekraczać 60 minut.

3. Przy przygotowaniu się do odpowiedzi zdający może korzystać z własnych norm i przepisów prawnych wyłącznie w wersji drukowanej lub udostępnionych w przez Izbę w wersji elektronicznej.

4. Przebieg egzaminu jest nagrywany.

5. Zdający odpowiada na pytania w kolejności wskazanej w wylosowanym zestawie.

6. Stosowanie jakichkolwiek własnych urządzeń elektronicznych w czasie przygotowywania się lub udzielania odpowiedzi powoduje automatyczne zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

7. Przy odpowiedzi zdający może korzystać wyłącznie z notatek sporządzonych po wylosowaniu pytań w czasie na przygotowanie się do odpowiedzi. W razie potrzeby wynikającej z pytań, zdający może sporządzać szkice, rysunki, schematy lub przedstawiać wzory. Odpowiedź powinna zawierać omówienie lub wyjaśnienie poruszanych zapisów aktów prawnych i przepisów technicznych (norm), sporządzonych szkiców, rysunków, schematów lub wzorów.

8. Notatki nie stanowią podstawy i nie są brane pod uwagę przy ocenie egzaminu ustnego za wyjątkiem szkiców, rysunków, schematów lub wzorów stanowiących odpowiedź na zadane pytania, które są załączone do protokołu.

9. Pytania uzupełniające, egzaminator może zadawać za zgodą Przewodniczącego Zespołu Egzaminującego. Pytania uzupełniające mogą wyłącznie uściślać lub wyjaśniać zagadnienia poruszanego w wylosowanym pytaniu zasadniczym.

10. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego nie mogą komentować odpowiedzi i przedstawionych przez zdającego rozwiązań.

 

Informacja dla osób posiadających uprawnienia budowlane i występujących o nowe uprawnienia, dotycząca zasad  ograniczenia zakresu egzaminu.

Konsekwencją Art. 12 ust. 4d „Prawa budowlanego", który określa, iż „Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane" jest treść uchwalonego przez Izbę regulaminu  postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Dla osób spełniających warunek określony w ustawie (tzw. „rozszerzenia"),  pytania przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych.

Szczególnym tego rezultatem jest mniejsza ilości pytań, zarówno przy egzaminie pisemnym, jak i ustnym, wynikająca z ograniczenia zagadnień objętych zakresem egzaminu.

Należy właściwie rozumieć warunek „rozszerzenia". Obejmuje on dwa przypadki występujące w obrębie tego samego rodzaju uprawnień (osobno dla projektowania i osobno dla kierowania robotami budowlanymi):

1. wniosek o uprawnienia w zakresie „bez ograniczeń" w przypadku posiadanych uprawnień w tej samej specjalności w „ograniczonym zakresie"

2. wniosek o uprawnienia w innej specjalności niż posiadane (niezależnie od zakresu ograniczonego lub bez ograniczeń)

Określony w ustawie warunek „rozszerzenia" nie dotyczy sytuacji ubiegania się o uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w przypadku posiadania uprawnień wyłącznie do kierowania robotami budowlanymi i na odwrót (nawet w ramach tej samej specjalności).

Prawo do ograniczonego zakresu egzaminu nie przysługuje osobom, które legitymują się posiadaniem decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wydanych w trybie administracyjnym bez egzaminu do 31.12.1994 r.)

Konkretną ilość pytań do egzaminu pisemnego i ustnego określa SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - część I dostępny na stronach Izby.


 Przykłady spełniające warunek „rozszerzenia":

1. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w tej samej specjalności.

2. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

3. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 
 Przykłady nie spełniające warunku „rozszerzenia":

1.Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej samej specjalności.

2.Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.

      
  Osób na stronie: 12
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .