Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Wynajem sal
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Rzeszowie (35-060), adres: ul. Słowackiego 20;

2) Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się za pośrednictwem adresu: iodo@inzynier.rzeszow.pl

3) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk, miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, w tym numer telefonu, oraz innych, dobrowolnie udostępnionych przez osobę uprawnioną;

4) nie przetwarzamy Państwa danych wrażliwych.

5) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celach statutowej działalności Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa a także dla potrzeb informowania o bieżącej działalności Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

b) w celach archiwalnych (w tym dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

c) w celach oferowania Państwu produktów oraz usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), jak również - w przypadku udzielenia zgody - o produktach i usługach innych podmiotów związanych z promowaniem wiedzy o ochronie danych osobowych oraz z nami współpracujących ,

d) w celach związanych z realizacją zadania publicznego w zakresie w jakim wynika to z ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 7) nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych.

6) Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• z zastrzeżeniem, że w przypadku skreślenia z listy członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dane przechowywane będą przez okres maksymalnie 10 lat

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres trwania członkostwa w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe - zniszczone.

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych wraz z prawem do ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawem do przenoszenia danych, prawem do wniesienia sprzeciwu, prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

9) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.

10) Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które na zlecenie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przetwarzają dane osobowe a które świadczą na rzecz Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa usługi: prawnicze, księgowe, informatyczne, ubezpieczeniowe itp.

      
  Osób na stronie: 3
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .