Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2022-2026
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Wynajem sal
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Ogłoszenie OKK
Nadawanie uprawnień
Wykaz przepisów
Rzeczoznawstwo
Specjalizacja techniczno-budowlana
GUNB
Sąd Dyscyplinarny
Z życia Izby
Rok 2024
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2011-2012
Rok 2008-2010
Historia Izby
Pozostają w pamięci
Budowa siedziby Izby
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń PDK OIIB
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Konkursy PDK OIIB
Budowa Roku Podkarpacia
Fotograficzny
Imię dla młodego dąbka
Hasło promujące inżyniera budownictwa
Kartka świąteczna Bożonarodzeniowa lub Noworoczna
Kartka świąteczna Wielkanocna
Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim
Mistrzostwa w Marszu na Orientację
Mistrzostwa w Rowerowej Jeździe na Orientację
Rysunkowy dla dzieci
Konkursy Okręgowych Izb, Imprezy Zewnętrzne
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie
Galeria Integracyjna Podkarpackiej OIIB
rok 2020-2021
rok 2022
rok 2023
rok 2024

Ogłoszenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


Ogłoszenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej - SESJA WIOSENNA - 1/2024Wszystkich kandydatów składających wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 1/2024, zachęcamy do rejestracji na portalu krajowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  www.portal.piib.org.pl 

Portal zaoferuje Wam szeroki wachlarz dostępu do wielu funkcjonalności potrzebnych w codziennej pracy inżyniera.

Już dziś zachęcamy, na pewno skorzystasz - polecamy!

 

 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, iż wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 1/2024 można składać :
w dniach od 29  stycznia 2024 r.  do 9 lutego 2024 r .( liczy się data stempla pocztowego)

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich!

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
ul. Krakowska 289
35-213 Rzeszów 

UWAGA!!
Prosimy koniecznie o podanie telefonu kontaktowego, e-maila oraz adresu do korespondencji umożliwiającego niezawodny i szybki kontakt (na który będą docierać ewentualne pisma o uzupełnienia wniosków).

Prosimy pamiętać o:
1.    składaniu oryginałów wszystkich dokumentów, bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (m.in. dyplom potwierdzający wykształcenie, suplement, uprawnienia potwierdzającego praktykę zawodową itp.)
2.    złożeniu także dyplomu i suplementu inżyniera jeżeli praktyka była rozpoczęta przed uzyskaniem tytułu mgr inż.
3.    osoby, które nie otrzymywały suplementu do dyplomu powinny zwrócić się do uczelni o wydanie wypisu z przebiegu toku studiów

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące niezbędnych dokumentów znajdują się
w zakładce UPRAWNIENIA BUDOWLANE na naszej stronie internetowej.

TERMIN EGZAMINU PISEMNEGO W SESJI 1/2024- 24 maja 2024 r.

 

WNIOSEK O PONOWNY EGZAMINOsoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2024 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin)- winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 25 marca 2024 r. również za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej w kopercie z dopiskiem OKK - wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu.

 
 
 

Ogólne zasady  przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji 2/2022
w okresie stanu zagrożenia lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

- Zaleca się zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób wchodzących na salę oraz przebywających na sali, w której przeprowadzany jest egzamin, a także gromadzących się w miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych zprzeprowadzaniem egzaminu.

- Zaleca się zakrywania maseczką lub przyłbicą ust i nosa przez wszystkie osoby wchodzące na salę, w której przeprowadzany jest egzamin oraz w innych miejscach odpowiednio wydzielonych, związanych z przeprowadzaniem egzaminu.

- Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną podczas egzaminu testowego jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym walizek, torb, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowywania.

- Osoba egzaminowana powinna mieć przy sobie dowód osobisty. Zdający zobowiązani są posiadać własne długopisy. Osoby egzaminowane nie mogą pożyczać długopisów od innych osób.

- Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.

- Zespół egzaminacyjny może zdecydować o przerwaniu egzaminu osoby, która nie stosuje się do ww. zasad postępowania lub nie wykonuje poleceń i instrukcji wydawanych przez przewodniczącego OKK PDK OIIB oraz członków zespołów egzaminacyjnych. Przerwanie egzaminu będzie w takim przypadku traktowane jako nieusprawiedliwione niestawienie się na egzamin.

 

 
Zasady przeprowadzania egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane 
                                   

1. Każdy zdający ma czas do 25 min. na przygotowanie się do odpowiedzi.

2. Czas przygotowania i udzielania odpowiedzi nie może przekraczać 60 minut.

3. Przy przygotowaniu się do odpowiedzi zdający może korzystać z własnych norm i przepisów prawnych wyłącznie w wersji drukowanej. Izba nie zapewni dostępu do ww. aktów w wersji elektronicznej.

4. Przebieg egzaminu jest nagrywany.

5. Zdający odpowiada na pytania w kolejności wskazanej w wylosowanym zestawie.

6. Stosowanie jakichkolwiek własnych urządzeń elektronicznych w czasie przygotowywania się lub udzielania odpowiedzi powoduje automatyczne zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

7. Przy odpowiedzi zdający może korzystać wyłącznie z notatek sporządzonych po wylosowaniu pytań w czasie na przygotowanie się do odpowiedzi. W razie potrzeby wynikającej z pytań, zdający może sporządzać szkice, rysunki, schematy lub przedstawiać wzory. Odpowiedź powinna polegać na omówieniu lub wyjaśnieniu poruszanych zapisów aktów prawnych i przepisów technicznych (norm), sporządzonych szkiców, rysunków, schematów lub wzorów.

8. Notatki nie stanowią podstawy i nie są brane pod uwagę przy ocenie egzaminu ustnego za wyjątkiem szkiców, rysunków, schematów lub wzorów stanowiących odpowiedź na zadane pytania, które są załączone do protokołu.

9. Pytania uzupełniające, egzaminator może zadawać za zgodą Przewodniczącego Zespołu Egzaminującego. Pytania uzupełniające mogą wyłącznie uściślać lub wyjaśniać zagadnienia poruszanego w wylosowanym pytaniu zasadniczym.

10. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego nie mogą komentować odpowiedzi i przedstawionych przez zdającego rozwiązań.

11. Zdający potwierdza zapoznanie się z powyższymi zasadami własnoręcznym podpisem przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.
   

 

Informacja dla osób posiadających uprawnienia budowlane i występujących o nowe uprawnienia, dotycząca zasad  ograniczenia zakresu egzaminu.

Konsekwencją Art. 12 ust. 4d „Prawa budowlanego", który określa, iż „Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane" jest treść uchwalonego przez Izbę regulaminu  postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Dla osób spełniających warunek określony w ustawie (tzw. „rozszerzenia"),  pytania przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych.

Szczególnym tego rezultatem jest mniejsza ilości pytań, zarówno przy egzaminie pisemnym, jak i ustnym, wynikająca z ograniczenia zagadnień objętych zakresem egzaminu.

Należy właściwie rozumieć warunek „rozszerzenia". Obejmuje on dwa przypadki występujące w obrębie tego samego rodzaju uprawnień (osobno dla projektowania i osobno dla kierowania robotami budowlanymi):

1. wniosek o uprawnienia w zakresie „bez ograniczeń" w przypadku posiadanych uprawnień w tej samej specjalności w „ograniczonym zakresie"

2. wniosek o uprawnienia w innej specjalności niż posiadane (niezależnie od zakresu ograniczonego lub bez ograniczeń)

Określony w ustawie warunek „rozszerzenia" nie dotyczy sytuacji ubiegania się o uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w przypadku posiadania uprawnień wyłącznie do kierowania robotami budowlanymi i na odwrót (nawet w ramach tej samej specjalności).

Prawo do ograniczonego zakresu egzaminu nie przysługuje osobom, które legitymują się posiadaniem decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wydanych w trybie administracyjnym bez egzaminu do 31.12.1994 r.)

Konkretną ilość pytań do egzaminu pisemnego i ustnego określa SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - część I dostępny na stronach Izby.


 Przykłady spełniające warunek „rozszerzenia":

1. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w tej samej specjalności.

2. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

3. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 
 Przykłady nie spełniające warunku „rozszerzenia":

1.Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej samej specjalności.

2.Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.

 

      
  
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwastrony internetowe Rzeszów