Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Plan szkoleń on-line II kwartał 2020 r.

 
 Komisja Doskonalenia Zawodowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zmienia formę przeprowadzania szkoleń stacjonarnych na szkolenia w trybie on-line.

Szkolenia będą odbywać się poprzez platformę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na platformie w strefie zamkniętej, która jest dostępna tylko dla członków Izby zamieszczane są na bieżąco tematy szkoleń organizowanych przez PDK OIIB, jak i innych Izb Okręgowych.


 
Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>


Materiały ze szkoleń on-line organizowanych przez PDK OIIB dostępne są na naszym portalu dla członków PDK OIIB po zalogowaniu.
   
Materiały i zaświadczenia ze szkoleń on-line organizowanych przez Izby Okręgowe dostępne są po zalogowaniu na portalu PIIB>> wyłącznie dla uczestników szkolenia.
 


 1. Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r.

 


Program:

1. Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu;
2. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po zmianach;
3. Katalog zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budów i robót budowlanych;
4. Zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz obowiązków projektanta;
5. Zmiany w zakresie sprawdzania projektu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej;
6. Istotne i nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego - nowe regulacje;
7. Zwiększenie stabilności decyzji o pozwoleniu na budowę;
8. Przeniesienie pozwolenia na budowę na nowego inwestora w przypadku zbycia nieruchomości;
9. Nowe wymogi związane z rozpoczęciem, prowadzeniem oraz zakończeniem budowy;
10. Przepisy przejściowe.

 

 

 

Termin: 25.05.2020 r. godz. 16.00-20.00

Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>


Wykładowca: Elżbieta Bartman-Cupryś - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny- członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oraz pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.  

 


 2.  Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie- działania chroniące przed roszczeniami osób trzecich; dziennik budowy jako dowód w postępowaniach, błędy projektowe a terminy wykonania robót budowlanych.

 

 

 

 

Termin: 27.05.2020 r. godz. 16.00-20.00

Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>

 

 

Wykładowca: mec. Jolanta G. Szewczyk  - radca prawny, z 25 letnią praktyką, wykonuje zawód w ramach własnej Kancelarii. Specjalizacja w zakresie  Prawa budowlanego oraz obsłudze procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa. Współpraca z wieloma podmiotami branży budowlanej jako ekspert, jak również obsługa inwestycji zagranicznych realizowana przez polskie firmy branży budowlanej, np. w latach 1995 - 2000r Budimex spółka akcyjna. W latach 2007-2008 współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa jako ekspert przy opracowywaniu zmian do Prawa budowlanego. Współpraca z inżynierami budownictwa w zakresie wykonywanych czynności zawodowych. Od wielu lat szkoleniowiec w zakresie Prawa budowlanego i obsługi procesu budowlanego.

 


 
3. Wykonawca robót budowlanych jego pozycja w procesie budowlanym; podstawy odpowiedzialności, relacje z kierownikiem budowy.

 

 Termin: 22.06.2020 r. godz. 16.00-20.00


Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>

 


Wykładowca: mec. Jolanta G. Szewczyk  - radca prawny, z 25 letnią praktyką, wykonuje zawód w ramach własnej Kancelarii. Specjalizacja w zakresie  Prawa budowlanego oraz obsłudze procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa. Współpraca z wieloma podmiotami branży budowlanej jako ekspert, jak również obsługa inwestycji zagranicznych realizowana przez polskie firmy branży budowlanej, np. w latach 1995 - 2000r Budimex spółka akcyjna. W latach 2007-2008 współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa jako ekspert przy opracowywaniu zmian do Prawa budowlanego. Współpraca z inżynierami budownictwa w zakresie wykonywanych czynności zawodowych. Od wielu lat szkoleniowiec w zakresie Prawa budowlanego i obsługi procesu budowlanego.

 


 
4. Prawo wodne: zgody wodnoprawne i wnioski o ich uzyskanie

 

 

Proponowany program szkolenia:

I. Zgody wodnoprawne

1. Urządzenia wodne i korzystanie z wód - definicje
2. Działania wymagające zgody wodnoprawnej
3. Rodzaje zgody wodnoprawnej: pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie, ocena wodnoprawna, decyzje zwalniające z zakazów
4. Zasady uzyskiwania zgody wodnoprawnej: właściwe organy, wymagane dokumenty, opłaty za wydanie zgody wodnoprawnej
5. Cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego

II.  Sporządzanie wniosków o uzyskanie zgody wodnoprawnej i dokumentów z tym związanych

1. Grunty pokryte wodami, linia brzegowa
2. Oddziaływanie korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych
3. Zawartość wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
4. Operaty wodnoprawne
5. Instrukcja gospodarowania wodą
6. Ocena wodnoprawna dokonywana w ramach wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

III. Pytania i odpowiedziTermin: 29.06.2020 r. godz. 16.00-20.00


Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>

 


Wykładowca: dr inż. Agata Dąbal - absolwent PRz i AGH (studia III stopnia); długoletni pracownik administracji rządowej i samorządowej; obecnie zatrudniona w biurze projektów i biurach inżynierów kontraktów na stanowiskach związanych z ochroną środowiska, w tym uzyskiwaniem wymaganych dokumentów w toku przygotowania inwestycji do realizacji, także prowadzeniem nadzorów na budowach; autor licznych opracowań z zakresu prawa wodnego (w tym operaty wodnoprawne) i ocen oddziaływania na środowisko (w tym informacje o przedsięwzięciu, raporty o oddziaływaniu na środowisko); autor i współautor wielu publikacji, czynny uczestnik konferencji naukowych krajowych i zagranicznych; prowadziła szkolenia i zajęcia na uczelniach, dotyczące zasad gospodarowania wodami i ochrony środowiska.

 

 
5. Duża nowelizacja Prawa budowlanego. Proces inwestycyjno-budowlany po 19 września 2020 r. - kontynuacja tematu

 


Program:

1. Podsumowanie najważniejszych zmian w Prawie budowlanym po 19 września 2020 r. w kontekście praw i obowiązków:

a) kierownika budowy (robót budowlanych) - związanych z rozpoczęciem,  prowadzeniem i zakończeniem budowy (robót budowlanych);

b) projektanta - związanych z opracowaniem projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Omówienie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju z 3 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

c) inwestora - związanych z określeniem obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia, przenoszeniem pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora, legalizacją samowoli budowlanych.

2. Pytania i odpowiedzi wynikające z bieżącej działalnością uczestników procesu budowlanego, oraz planowanych zmian przepisów.06.07.2020 r. godz. 16.00-20.00

Instrukcja zapisu na szkolenia on-line >>

 


Wykładowca: Elżbieta Bartman-Cupryś - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, radca prawny- członek  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W latach 2014-2020 pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.

 


     
  Osób na stronie: 15
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .