Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Plan szkoleń ON-LINE
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Budowa Roku Podkarpacia
Fotograficzny
Hasło promujące inżyniera budownictwa
Kartka świąteczna Bożonarodzeniowa lub Noworoczna
Kartka świąteczna Wielkanocna
Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim
Mistrzostwa w Marszu na Orientację
Mistrzostwa w Rowerowej Jeździe na Orientację
Rysunkowy dla dzieci
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie

Konkurs fotograficzny - Budownictwo wokół nas - XIII edycja 2020 r.

Już teraz zapraszamy miłośników fotografii, członków PDK OIIB do udziału w konkursie fotograficznym „Budownictwo wokół nas".

Tradycyjnie konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
- Budownictwo wokół nas - Podkarpacie
- Budownictwo wokół nas - Polska i świat.

Ładna pogoda, wakacje, a w budownictwie trwający sezon budowlany umożliwiają zrobienie ciekawych fotografii.  Z pewnością nie raz będzie okazja do uchwycenia w kadrze aparatu fotograficznego ciekawego obiektu budowlanego zabytkowego, nowoczesnego, bądź tego w trakcie realizacji.

Przesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie portalu www.inzynier.rzeszow.pl z możliwością oddawania głosów po zalogowaniu. W ten sposób zostanie przyznana nagroda w głosowaniu internetowym w obu kategoriach.

Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursowa wraz z Przedstawicielem Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, którzy docenią nie tylko technikę wykonanych fotografii, ale przede wszystkim pomysł i aranżację nadesłanych prac.

 

 

Regulamin
Konkursu Fotograficznego PDK OIIB
"BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS"

§1

1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Fotograficznego PDK OIIB „Budownictwo wokół nas" (zwanego dalej "konkursem"), przeprowadzanego na łamach portalu www.inzynier.rzeszow.pl.

2. Podmiotem organizującym konkurs jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB).

3. Konkursu jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
Budownictwo wokół nas - Podkarpacie 
- Budownictwo wokół nas - Polska i świat

§2

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy czynny członek PDK OIIB.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kapituły.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

- przesłanie wraz ze zdjęciami do biura PDK OIIB (każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć) kompletnie wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu,

- formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1000).

- zdjęcia w formacie JPG, TIFF i wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: organizacja@inzynier.rzeszow.pl, lub przekazać do biura PDK OIIB na nośnikach pamięci zewnętrznej,

- na zdjęciach nie wolno umieszczać żadnych danych jak data etc.,

- wszystkie ww. materiały muszą dotrzeć do biura PDK OIIB w okresie od 1 września do 30 września (włącznie) każdego roku kalendarzowego, w którym kolejna edycja konkursu jest organizowana.

4. Zgłoszenie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§3

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wyznaczoną Kapitułę.

2. Kapitułę w minimum trzyosobowym składzie powołuje prezydium Rady PDK OIIB lub Rada PDK OIIB.

3. Kapituła dokonuje oceny zdjęć biorąc pod uwagę następujące kryteria: jakość techniczna, zgodność z tematem konkursu, walory artystyczne, motyw, światło, kompozycja oraz liczby oddanych głosów w internecie.

4. Kapituła ma prawo wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, niezwiązanych z tematyką konkursu, lub na których umieszczono niedozwolone dane.

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

6. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu wiadomością email.

7. Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną upublicznione na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym czasopiśmie wydawanym przez PDK OIIB.

§4.

1. Nagrody pieniężne, lub rzeczowe przyznane zostaną:

- laureatom w każdej z kategorii za I, II i III miejsce,

 - nagroda członków izby w każdej kategorii wyłoniona z głosowania internetowego poprzez portal internetowy Izby po zalogowaniu się do części zamkniętej portalu.

2. Wysokości, lub rodzaje nagród są zatwierdzane corocznie przez prezydium Rady PDK OIIB lub Radę PDK OIIB.


      
  Osób na stronie: 9
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .