Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Regulamin wspierania doskonalenia zawodowego czynnych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 
 1.Zasady ogólne
 1.1. Regulamin określa zasady, na jakich Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (dalej: „PDK OIIB") wspiera doskonalenie zawodowe swoich czynnych członków.
 1.2. Każda z form wspierania doskonalenia zawodowego członków jest realizowana niezależnie w ramach środków finansowych wydzielonych na tę formę w budżecie PDK OIIB.
 1.3.Każdy członek PDK OIIB w ciągu roku kalendarzowego może uzyskać dofinansowanie:
   a) w wysokości 50% kosztów, lecz nie więcej niż 500 zł w roku do:
 

uczestnictwa w kursach języków obcych - wg zasad pkt 2 regulaminu,
zakupu programów komputerowych - wg zasad pkt 3 regulaminu,
zakupu skryptów i podręczników - wg zasad pkt 4 regulaminu,
udziału w wycieczkach - wg zasad pkt 5 regulaminu,
udziału w turnusach sanatoryjnych lub rehabilitacyjnych dla poratowania zdrowia -  wg zasad pkt 5a regulaminu,
udziału w szkoleniach wielodniowych organizowanych przez inne podmioty - wg zasad pkt 6 regulaminu,

   b) w wysokości 80% kosztów, lecz nie więcej niż 120 zł w roku - do udziału w jednodniowym szkoleniu organizowanym przez inne podmioty - wg zasad pkt 6 regulaminu,
   c)  w wysokości 80% kosztów, lecz nie więcej niż 90 zł w roku do rocznej prenumeraty czasopisma technicznego - wg zasad pkt 7 regulaminu,
   d)  do udziału w konferencjach - wg zasad pkt 8 regulaminu.
 1.4. Łączna kwota dofinansowania dla każdego członka nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 1000 zł niezależnie z jakich form wspierania doskonalenia zawodowego członek skorzystał. Ograniczenie powyższe nie dotyczy pkt 8 regulaminu oraz uprawnień do dodatkowych dofinansowań, określonych w pkt 9 regulaminu.
 1.5.Szkolenia organizowane wyłącznie przez PDK OIIB są bezpłatne dla członków. Osobom, które nie zgłosiły osobistego (telefonicznego, drogą elektroniczną) uczestnictwa na 3 dni przed datą szkolenia, catering oraz materiały szkoleniowe w wersji papierowej nie przysługują.
 1.6. Podstawą przyznania dofinansowania jest złożenie przez członka do biura PDK OIIB kompletnego wniosku, który w swojej treści wypełnia wymagania przestawiane na aktualnym druku (dostępnym na portalu: www.inzynier.rzeszow.pl), będącym proponowanym wzorem ułatwiającym prawidłowe złożenie wniosku. Każdy wniosek musi być złożony w terminie wyznaczonym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego (dalej: „KDZ"). Za termin złożenia wniosku przyjmuje się moment wpływu kompletnego wniosku do biura PDK OIIB, lub złożenia uzupełnienia, które czyni wniosek kompletnym. Wnioski mogą być składane do biura PDK OIIB osobiście, listownie, faksem lub drogą elektroniczną. Wnioski złożone po terminie, niekompletne, lub niewłaściwie zaadresowane nie będą rozpatrywane.
 1.7.Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. Ograniczenie może wynikać w szczególności z realizacji budżetu, lub wyznaczonego limitu uczestników dla danej formy dofinansowania. Jeżeli wniosek, o którym mowa w pkt 1.6. regulaminu określa wysokość oczekiwanego przez członka dofinansowania, to kwota przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć tej wysokości.
 1.8.Stwierdzenia kompletności i terminowości złożenia przez członka wniosku, w tym spełnienie wymagań i ograniczeń wskazanych w pkt 1.7. regulaminu dokonuje wyznaczony pracownik biura PDK OIIB. Stwierdzenie powyższe jest równoznaczne z nabyciem przez członka uprawnień do dofinansowania kosztów uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego.
 1.9. Członek PDK OIIB jest informowany o podjętej decyzji bez zbędnej zwłoki.
 1.10.Dofinansowanie mogą otrzymać członkowie PDK OIIB, jako osoby fizyczne, jak również członkowie prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, lub działający w spółce cywilnej pod warunkiem, że każdy ze wspólników jest członkiem PDK OIIB.
 1.11.Podstawą wypłacenia przyznanego dofinansowania jest brak zaległości w płatnościach składek członkowskich. Wypłacenie dofinansowania następuje (z wyłączeniem dofinansowań do prenumerat czasopism, wycieczek oraz zakupów skryptów i podręczników) po odbyciu się wydarzenia objętego dofinansowaniem i po udokumentowaniu przez członka pełnej zapłaty za jego udział w tym wydarzeniu. Szczegółowe wymogi dokumentowania zapłaty znajdują się na właściwym druku wniosku.
 1.12.Kwota przyznanego dofinansowania w oparciu o złożony kompletny wniosek członka obciąża roczny limit (patrz pkt 1.3., 1.4.) roku kalendarzowego, w którym przyznanie to nastąpiło.
  
 2.Dofinansowanie do uczestnictwa w kursach języków obcych
 2.1.Podstawą udzielania zgody na dofinansowanie kursu językowego jest złożenie przez członka wniosku z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kursu.
  
 2.2.

Kurs językowy musi być prowadzony przez szkołę językową, mieć charakter stacjonarny i odbywać się w zorganizowanych grupach. Wniosek udziału w kursie musi być zatwierdzony przez Przewodniczącego KDZ lub uprawnionego przez niego członka KDZ.

 2.3.Kurs winien zapewniać liczbę godzin lekcyjnych (nie krótszych niż 45 min) nie mniejszą niż:
 w skali roku szkolnego (trwający min. 8 miesięcy) - 96 godz.,
skali semestru półrocznego (trwający min. 4 miesiące) - 48 godz.
 Wysokość kwoty dofinansowania ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu dla kursów językowych o mniejszej niż ww. liczby godzin nauki, lub trwających krócej niż rok szkolny.
  
 3. Dofinansowanie do zakupu programów komputerowych
 3.1. Każdy członek może uzyskać wsparcie finansowe do jednokrotnego, organizowanego przez KDZ zakupu programu technicznego lub innego umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji zawodowych raz na 4 lata. Zakup przez członka (przy wsparciu finansowym) programu nie wyklucza go z możliwości ponownego nabycia tego samego oprogramowania po obniżonych cenach (wynegocjowanych przez KDZ), lecz z pominięciem dofinansowania.
 3.2. Dofinansowanie nie dotyczy w szczególności aktualizacji, lub nakładek oprogramowania.
  
 4.Dofinansowanie do zakupu skryptów i podręczników
 Każdy członek może uzyskać wsparcie finansowe do organizowanego przez KDZ zakupu skryptów lub podręczników technicznych (przy ograniczeniu do 1 egzemplarza każdej pozycji).
 Zakup przez członka (przy wsparciu finansowym) skryptu, lub podręcznika nie wyklucza go z możliwości ponownego nabycia skryptu, lub podręcznika po obniżonych cenach (wynegocjowanych przez KDZ), lecz z pominięciem dofinansowania.
  
 5. Dofinansowanie do udziału w wycieczkach
 Każdemu członkowi przysługuje prawo dofinansowania do udziału w wycieczce. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się uczestnictwo osób nie będących członkami. Odpłatność za uczestnictwo takiej osoby wynosi 100% kosztów wycieczki.
 5.a

Dofinansowanie do udziału w turnusach sanatoryjnych lub rehabilitacyjnych dla poratowania zdrowia organizowanych przez PDK OIIB

Każdemu członkowi przysługuje prawo dofinansowania do udziału w turnusach sanatoryjnych lub rehabilitacyjnych dla poratowania zdrowia organizowanych przez PDK OIIB - raz na 2 lata.                                                                                                                                                       

 6. Dofinansowanie do udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty
 6.1.Każdy członek może uzyskać dofinansowanie do udziału w szkoleniach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie organizowanych przez inne podmioty
 6.2. Dofinansowanie nie dotyczy kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 6.3. Wnioski o dofinansowanie muszą być złożone nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
  
 7. Prenumerata czasopism technicznych
 7.1. Członek ma możliwość uzyskania dofinansowania do prenumeraty rocznej za pośrednictwem PDK OIIB jednego krajowego czasopisma z listy opracowanej przez KDZ.
Prenumerata przez członka (przy wsparciu finansowym) wybranego czasopisma nie wyklucza go z możliwości dodatkowej prenumeraty wybranego przez siebie czasopisma z ww. listy po obniżonej cenie (wynegocjowanej przez KDZ), lecz z pominięciem dofinansowania.
 7.2. W celu zamówienia prenumeraty czasopisma na każdy kolejny rok kalendarzowy członek musi złożyć wniosek do biura PDK OIIB oraz dokonać wpłaty na konto PDK OIIB kwoty udziału własnego w rocznych kosztach prenumeraty w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada roku poprzedzającego.
  
 8.Dofinansowanie do udziału w konferencjach
 
Wnioski członków o dofinansowanie udziału w konferencjach będą zaopiniowane przez Przewodniczącego KDZ i rozpatrywane indywidualnie przez Prezydium Rady Izby lub Przewodniczącego PDK OIIB i Skarbnika, przy czym muszą one być złożone na min 21 dni przed terminem konferencji.
 
 
  
 9.Zasady nagradzania członków za udział w doskonaleniu zawodowym
 Za systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych PDK OIIB nagradza swoich członków dodatkowym (poza wymienionymi wyżej) dofinansowaniem do wybranych, niżej wymienionych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez PDK OIIB.
 9.1.Warunkiem koniecznym dodatkowego dofinansowania jest uzyskanie przez członka odpowiedniej liczby punktów szkoleniowych (przyznawanych według zasad niżej wymienionych) w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok nabycia tych praw, przy czym:
 a)  prawo do dodatkowego dofinansowania przypada na rok następujący po roku kalendarzowym, w którym członek otrzymał wymaganą liczbę punktów szkoleniowych,
 b)  otrzymane w danym roku punkty szkoleniowe nie przechodzą na rok następny,
 c)  za potwierdzony, osobisty udział w szkoleniu członek otrzymuje 1 punkt szkoleniowy za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia, przy czym potwierdzenie udziału w szkoleniu opiera się o listę obecności sprawdzaną na początku i przed zakończeniem szkolenia. Punkty szkoleniowe nie będą przyznawane członkom, którzy opuszczą szkolenie przed jego zakończeniem.
 d)  za udział w prezentacjach firm punkty szkoleniowe nie przysługują,
 e)  członek ma prawo dostępu do informacji o liczbie przyznanych mu punktów szkoleniowych i odbytych szkoleniach za pośrednictwem portalu internetowego PDK OIIB, lub w biurze PDK OIIB,
 f)  obliczenie sum punktów szkoleniowych przyznanych członkom za dany rok kalendarzowy i przyznanie dodatkowego dofinansowania na rok następny odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
 9.2. Wysokości dodatkowego dofinansowania za uzyskane punkty szkoleniowe są następujące:
    a) za uzyskanie minimum 12 punktów szkoleniowych - 200 zł,
  
    b) za uzyskanie minimum 16 punktów szkoleniowych - 300 zł,
  

  c) 

za uzyskanie minimum 20 punktów szkoleniowych - 400 zł,
  
 

Dodatkowe dofinansowania dotyczą:
Zakupu programu komputerowego,
zakupu podręcznika lub skryptu,
kosztów wycieczki,
kosztów turnusu sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego,
kosztow kursów językowych,

 10.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

wniosek o dofinansowanie do kursu języka obcego
wniosek o dofinansowanie do zakupu programu (sprzedaż organizowana przez PDK OIIB)
wniosek o dofinansowanie do zakupu skryptu, podręcznika (sprzedaż organizowana przez PDK OIIB)
wniosek o dofinansowanie wycieczki (organizowanej przez PDK OIIB)
wniosek o dofinansowanie do prenumeraty czasopisma technicznego
wniosek o dofinansowanie do szkolenia organizowanego przez inne podmioty
wniosek o dofinansowanie do konferencji

wniosek o dofinansowanie udzialu w turnusach sanatoryjnych lub rehabilitacyjnych dla poratowania zdrowia

      
  Osób na stronie: 4
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google