Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Podstawy prawne
Praktyka Zawodowa
Nadawanie uprawnień
Egzamin
Rozszerzenie uprawnień
Interpretacje uprawnień
Rzeczoznawstwo
GUNB
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Ogłoszenia Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


W związku z planowaną  wiosenną sesją egzaminacyjną, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  informuje, że wnioski o nadanie uprawnień budowlanych we wszystkich specjalnościach przyjmowane będą ze wstępną weryfikacją od dnia 29 stycznia do dnia  9 lutego 2018 r. , w godzinach od 8:00 do  godz. 14:00 , jest to termin ostateczny.

                   
Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego,tj. do dnia 19 marca 2018 r.
Wypełniony wniosek można przesłać pocztą, e-mailem lub złożyć osobiście w siedzibie izby

 Egzamin testowy (pisemny) odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r.

Uwaga: Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych zobowiązane są do przedłożenia kserokopii decyzji uprawnień.


ROZDANIE DECYZJI O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Sesja 2/2017

Uprzejmie zapraszamy na uroczyste rozdanie decyzji o nadanie uprawnień budowlanych,  które odbędzie się w  dniu  22 stycznia 2018 r., w budynku „Elektromontażu" w Rzeszowie przy  ul. Słowackiego 20, na 11 piętrze.

Uroczyste rozdanie  decyzji uprawnień budowlanych z sesji 2/2017 przedstawia się w następujący sposób dla poszczególnych specjalności:

  • specjalności konstrukcyjno-budowlanej, hydrotechnicznej godzina 900
  • specjalności sanitarnej, drogowej, mostowej - godzina 1000
  • dla specjalności elektrycznej, telekomunikacyjnej, kolejowej- godzina 11 00

 


Uwaga:

 

Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych, zobowiązane są do przedłożenia posiadanych uprawnień (w formie kserokopii potwierdzonych notarialnie).

Osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane do projektowania zobowiązane są zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia dołączyć do wniosku prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej.
Obowiązek ten, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 5 „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych" uchwalonego przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, należy realizować poprzez dołączenie do wniosku wykazu prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej wg wzoru dla złącznika nr 9.
Wykaz prac projektowych winien odpowiadać poszczególnym pozycjom zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów (załącznika do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej).
Komisja kwalifikacyjna może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia konkretnych prac projektowych wyszczególnionych w wykazie, które następnie pozostaną w archiwum komisji.

Zał. nr 9 do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

WYKAZ PRAC PROJEKTOWYCH
WYKONANYCH W RAMACH PRAKTYKI ZAWODOWEJ

przez
Imię i nazwisko wnioskodawcy ................................................

Lp. Czas praktyki
od-do (dd/mm/rrrr)
Nazwa projektu   Wyszczególnienie prac projektowych wykonanych przez wnioskodawcę w ramach projektu
    
    


Informacja dla osób posiadających uprawnienia budowlane i występujących o nowe uprawnienia, dotycząca zasad ograniczenia zakresu egzaminu.

Konsekwencją Art. 12 ust. 4d „Prawa budowlanego", który określa, iż „Przy ubieganiu się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane" jest treść uchwalonego przez Izbę regulaminu  postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

Dla osób spełniających warunek określony w ustawie (tzw. „rozszerzenia"),  pytania przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych.

Szczególnym tego rezultatem jest mniejsza ilości pytań, zarówno przy egzaminie pisemnym, jak i ustnym, wynikająca z ograniczenia zagadnień objętych zakresem egzaminu.

Należy właściwie rozumieć warunek „rozszerzenia". Obejmuje on dwa przypadki występujące w obrębie tego samego rodzaju uprawnień (osobno dla projektowania i osobno dla kierowania robotami budowlanymi):

1. wniosek o uprawnienia w zakresie „bez ograniczeń" w przypadku posiadanych uprawnień w tej samej specjalności w „ograniczonym zakresie"

2. wniosek o uprawnienia w innej specjalności niż posiadane (niezależnie od zakresu ograniczonego lub bez ograniczeń)

Określony w ustawie warunek „rozszerzenia" nie dotyczy sytuacji ubiegania się o uprawnienia do projektowania obiektu budowlanego w przypadku posiadania uprawnień wyłącznie do kierowania robotami budowlanymi i na odwrót (nawet w ramach tej samej specjalności).

Prawo do ograniczonego zakresu egzaminu nie przysługuje osobom, które legitymują się posiadaniem decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wydanych w trybie administracyjnym bez egzaminu do 31.12.1994 r.)

Konkretną ilość pytań do egzaminu pisemnego i ustnego określa SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - część I dostępny na stronach Izby.

 Przykłady spełniające warunek „rozszerzenia":

1. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w tej samej specjalności.

2. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

3. Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przykłady nie spełniające warunku „rozszerzenia":

1.Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie i występuje o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej samej specjalności.

2.Wnioskodawca posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie.Uprzejmie informuję, iż ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Obowiązuje ono od dnia 25 września 2014 r.
Rozporządzenie reguluje nową formę oraz sposób dokumentowania praktyki zawodowej.
Zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią rozporządzenia oraz ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) z naniesionymi zmianami w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych (Dz.U. 2014 poz. 768) zawodów regulowanych.
Informuję, iż egzamin w najbliższej sesji będzie przeprowadzony na podstawie nowych przepisów.

Andrzej Mamczur
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej PDK OIIB     
  Osób na stronie: 5
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google