Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Prezentacja: Badania szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej - 16.11.2016 r.
( 08-11-2016 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza  na prezentacje: Badania szczelności powietrznej kanałów wentylacji mechanicznej - prezentacja 4 - godzinna

Program prezentacji:
1. Podstawa prawna
W punkcie tym omówione zostaną zapisy w przepisach prawa polskiego (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie, norma PN EN-1507 oraz PN-EN-12237) traktujące o wymaganych klasach szczelności kanałów wentylacji mechanicznej, konieczności wykonania badania, wymagania dotyczące szczelności instalacji niezbędne do określenia już na etapie projektu.
2. Przygotowanie instalacji do badania
Omówione zostaną warunki, jakie powinny spełniać fragment instalacji poddawany badaniu (minimalna powierzchnia, maksymalna powierzchnia badanego kanału, warunki temperaturowe itp).
3. Narzędzia służące do pomiaru szczelności
Przedstawione zostaną wymagania normatywne dotyczące przyrządów służących badaniu szczelności: metoda pomiaru przepływu powietrza, wymagane dokładności przyrządów użytych do pomiaru.
4. Interpretacja osiągniętych wyników
Krótko przedstawiona zostanie metoda przygotowania wyników pomiarów: kompensacja parametrów rzeczywistych powietrza w warunkach badania do warunków standardowych, określenie zgodności osiągniętych wyników z wymaganiami określonymi normą oraz projektem technicznym instalacji.
5. Równoważenie instalacji metodą proporcjonalną
Przedstawienie metody równoważenia instalacji wentylacji mechanicznej metodą proporcjonalną, co znacznie skraca czas pracy, pozwala wykonanie badań przez jedną osobę.

16.11.2016 r. (środa) godz. 16.00 - 20.00
Rzeszów,
siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 603, 604 - również na żywo przez internet (on-line)

Prowadzący prezentację: dr inż. Zenon Spik - Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska w roku 2002 na kierunku Inżynieria Środowiska o specjalności Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. W roku 2009 obronił doktorat i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Od roku 2004 do dnia dzisiejszego jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska PW. Jest autorem kilku publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych (punktowanych przez MNiSW), wygłosił wiele referatów na konferencjach i sympozjach o zasięgu krajowym i zagranicznym. W czasie swojej pracy zawodowej był autorem lub współautorem wielu Projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
mgr inż. Antoni Boniński - Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w roku 2015 na kierunku Automatyka i Robotyka. Już w ich trakcie zainteresował się tematyką automatyki budynkowej. Studia łączył z pracą w Delta Controls - firmie będącej światowym liderem na rynku automatyki BMS. Obecnie jako specjalista w B&L Internaional prowadzi szkolenia i zapewnia doradztwo techniczno-handlowe w zakresie testowania instalacji HVAC oraz stosowania urządzeń do pomiarów ciśnienia w automatyce przemysłowej i budynkowej.

Zgłoszenie chęci osobistego uczestnictwa  może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu:
- e-mailowo na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl,
- telefonicznie na numer: 17 850 77 05 wew. 26,
- osobiście w siedzibie biura PDK OIIB, p. 601

Informacje dodatkowe dotyczące uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB


Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 6
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google