Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie - Procedury naprawcze dotyczące odstąpień od zatwierdzonego proj. bud. oraz legalizacja samowolnie wybudowanych obiektów bud. i samowolnie wykonanych robót bud. wg przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego
( 28-04-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o bezpłatnym szkoleniu pt. Procedury "naprawcze" dotyczące odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz "legalizacja" samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych i samowolnie wykonanych robót budowlanych według przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego - również na żywo przez internet (on-line) - szkolenie 4-godzinne.

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania
materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
1. Odstąpienia istotne i nieistotne podczas realizacji obiektów budowlanych - przykłady z życia". Kwalifikacje tych odstąpień.
2. Legalizacja samowoli budowlanych - procedury:
- błędy i nieprawidłowości popełniane podczas legalizacji, np. błędy i nieprawidłowości w ekspertyzach lub w ocenach technicznych legalizowanych obiektów,
- prawidłowo sporządzona ocena techniczna lub ekspertyza - przykłady,
- opłata legalizacyjna - podstawy prawne i sposób naliczania, informowanie strony (stron) o opłacie i sposób nakładania opłaty legalizacyjnej.
3. Sprzeciw do użytkowania - i co dalej?
4. Rola projektanta obiektu, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w legalizacji (zamierzonych) zmian istotnych i nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego.
5. Przeróbki i nakazy wykonania określonych czynności bądź robót budowlanych w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami - podstawy prawne i przykłady z życia.
6. Projekt budowlany zamienny - zakres i sposób sporządzenia projektu.
7. Procedura zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i pozwolenie na wznowienie robót.
8. Procedury dotyczące odbudowy obiektów zniszczonych w czasie kataklizmu - jak nie wpaść w pułapkę samowoli budowlanej.
9. Strona a pełnomocnik strony w postępowaniu legalizacyjnym. Uprawnienia i obowiązki stron oraz pełnomocników. Pełnomocnictwo jako ważny dokument w postępowaniu administracyjnym.
10. Projektowane zmiany w Prawie budowlanym i w Kodeksie urbanistyczno-budowlanym dotyczące legalizacji obiektów oraz samowolnie wykonanych robót budowlanych.

Szkolenie prowadzi mgr inż. Michał Jurczyk.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: mgr inż. Michał Jurczyk - ukończone technikum mechaniczne oraz w 2005 r. 5-letnie studia dzienne magisterskie na kierunku budownictwo ogólne (specjalność: technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie), jak również Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli. Od 2005 r. praca w bezpośrednim wykonawstwie na stanowisku inżyniera budowy (majstra), w przedsiębiorstwach budowlanych realizujących głównie budownictwo kubaturowe. W 2010 r. uzyskane w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 1 lutego 2011 r. członek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W marcu 2011 r. awans w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym S.A. na stanowisko kierownika robót. Od 1 lipca 2011 r. praca na stanowisku inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krośnie.

Termin i miejsce szkolenia:
Prezentacja: Antykorozyjna ochrona stali zbrojeniowej metodą katodową (galwaniczną) - prowadzący mgr inż. Michał Kruk.
11.05.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 16.30 - Rzeszów, siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604  Politechnika Rzeszowska, ul. Poznańska 2, budynek P, I piętro, sala 111 - lokalizacja - również na żywo przez internet (on-line)

11.05.2015 r. (poniedziałek) od 16.30 do 20.00 - Rzeszów, siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604  Politechnika Rzeszowska, ul. Poznańska 2, budynek P, I piętro, sala 111 - lokalizacja - również na żywo przez internet (on-line)
12.05.2015 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00 - Mielec, hotel Atena, ul. Przemysłowa 67 - lokalizacja
13.05.2015 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Jasło, Podkarpacka Szkoła Wyższa, ul. Na Kotlinę 8 - lokalizacja
14.05.2015 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00 - Jarosław, restauracja MARIOS, ul. Pruchnicka 7 - lokalizacja
15.05.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.00 - Ustrzyki Dolne, hotelik Strwiąż, ul. Sikorskiego 1 - lokalizacja
18.05.2015 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Stalowa Wola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. 1 Sierpnia 26 - lokalizacja

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy w terminie do 8.05.2015 r. (piątek).
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.


Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl  autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 7
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google