Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Zasady sporządzania wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Możliwość zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - 13.03.2015 r.
( 04-03-2015 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 13.03.2015 r. w Rzeszowie, pt. Zasady sporządzania wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Możliwość zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - szkolenie 5 godzinne, również na żywo przez internet (on-line). 

Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jaki one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB
Zasada ogólna:
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.
Zasady szczegółowe:
1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).
2. Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.
3. Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe nie później niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych. Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.
4. PDK OIIB, członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1 może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km., przy min. 3 członkach w samochodzie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.
5. Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA !!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU.

Program szkolenia:
1. Specjalny charakter ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - omówienie przepisów dotyczących właściwości organów i wnioskodawców, rodzaju inwestycji drogowych, do których ustawa ma zastosowanie.
2. Zawartość wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wynikająca z przepisów specustawy drogowej - omówienie treści wniosku oraz jego poszczególnych elementów składowych.
3. Wpływ przepisów odrębnych na zawartość wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, takich jak:
- ustawa o drogach publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
- przepisy o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa Prawo ochrony środowiska,
- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawa o ochronie przyrody,
- ustawa Prawo wodne.
4. Najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz jego załącznikach, w tym w projekcie budowlanym - na podstawie orzecznictwa.
5. Możliwości zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - omówienie trudności związanych z tą kwestii.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. arch. Elżbieta Wirth.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: Mgr inż. arch. Elżbieta Wirth ukończyła studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studia podyplomowe również na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej - w Instytucie Architektury Krajobrazu. Posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
Aktualnie jest kierownikiem Oddziału Zezwoleń na Realizację Inwestycji w Wydziale Infrastruktury w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie pełnego procesu inwestycyjnego w zakresie wykonawstwa i w projektowaniu jako samodzielny projektant, a także w administracji samorządowej jako naczelnik Wydziału ds. Urbanistyki i Architektury oraz w administracji rządowej, również jako kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Uczestniczyła w wielu szkoleniach w zakresie gospodarki przestrzennej gmin oraz planowania przestrzennego w gospodarce rynkowej, w forum dyskusyjno-szkoleniowym MiSTiA, odbyła szkolenie w Wielkiej Brytanii w ramach Brytyjskiego Funduszu Know How, a także prowadziła wiele szkoleń dotyczących zarówno planowania przestrzennego, jak i stosowania przepisów niektórych ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji.
Posiada wszechstronną wiedzę merytoryczną i praktyczną w dziedzinie stosowania przepisów prawa w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa, ochrony środowiska, a także specustaw: drogowej, lotnisk użytku publicznego oraz budowli przeciwpowodziowych.

Termin i miejsce szkolenia:
13.03.2015 r. (piątek) od 16.00 do 20.30, Rzeszów, siedziba PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro, sala nr 604 - również na żywo przez internet (on-line)

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 12.03.2015 r. (czwartek).
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Informacji udzielamy w siedzibie PDK OIIB, 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601,
telefonicznie pod numerem 017 850-77-05 wew.26, fax. 17 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 22
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google