Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
 
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Szkolenie PDK OIIB - Pozwolenia, zgłoszenia i zawiadomienia w prawie budowlanym - 29.09-06.10 2014 r.
( 22-09-2014 )

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniach 29.09-06.10 2014 r. pt.: Pozwolenia, zgłoszenia i zawiadomienia w prawie budowlanym - szkolenie 4 godzinne. W dniu 29.09.2014 r. - szkolenie również na żywo przez internet (on-line).
Koleżanki i Koledzy
W trosce o rozsądne wydawanie pieniędzy oraz o możliwie równe warunki uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą Izbę przypominamy i informujemy o zasadach tego uczestnictwa i uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie i wykorzystywanie możliwości, jakie one oferują.

Ramowe zasady uczestnictwa członków w szkoleniach organizowanych przez PDK OIIB.
Zasada ogólna:

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne dla czynnych (tj. posiadających pełnię praw i obowiązków) członków PDK OIIB.

Zasady szczegółowe:

1. Członek PDK OIIB powinien zgłosić do biura Izby chęć osobistego uczestnictwa w szkoleniu, najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie we własnym imieniu drogą e-mailową, telefoniczną, pocztową, lub przez osobistą obecność w biurze Izby. Członek może przy zgłoszeniu zaznaczyć chęć otrzymania
materiałów szkoleniowych w wybranej przez siebie formie (nośnik elektroniczny, lub wydruk papierowy).

2.  Catering na szkoleniu oraz materiały szkoleniowe w wybranej formie przysługują wyłącznie członkom, którzy zgłosili swoje uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z treścią pkt. 1 oraz są obecni na szkoleniu. Każdy członek uczestniczący w szkoleniu ma prawo otrzymać w dniu szkolenia materiały szkoleniowe zapisane na nośniku elektronicznym.

3.  Na portalu internetowym PDK OIIB są zamieszczane materiały szkoleniowe, nie później niż3 dni przed planowanym terminem szkolenia, oraz są dostępne archiwizowane materiały szkoleniowe ze szkoleń odbytych.
Członek PDK OIIB ma prawo pobrać z portalu Izby dowolne materiały szkoleniowe.

4. Członkom, którzy dokonali zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami pkt. 1, PDK OIIB może pokryć koszt dojazdu samochodem osobowym do miejsca szkolenia (będącego poza miejscem zamieszkania) i powrotu łącznie do 80 km, przy min. 3 osobach (członkach) w samochodzie, które zgłosiły chęć uczestnictwa i wezmą udział w danym szkoleniu.

5.  Szkolenie organizowane przez PDK OIIB odbywa się w danym miejscu przy zgłoszeniu się min. 6 członków na 3 dni przed terminem szkolenia. W innym przypadku szkolenie może zostać odwołane.

UWAGA!!! CATERING PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie. Pozwolenia, zgłoszenia i zawiadomienia - geneza historyczna.
2. Pozwolenia w ustawie z 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane.
2.1. Pozwolenie na budowę.
2.2. Pozwolenia na prowadzenie tych robot, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
2.3. Pozwolenie na użytkowanie.
2.4. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
3. Zgłoszenia w ustawie z 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane.
3.1. Zgłoszenie do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających.
3.2. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru.
3.3. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
3.4. Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego.
3.5. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
4. Zawiadomienia w ustawie z 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót budowlanych wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia.
4.1. Zawiadomienie o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.
4.2. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
4.3. Zawiadomienie o zmianie osób wykonujących funkcje techniczne.
4.4. Zawiadomienie PIP i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.
4.5. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.
4.6. Zawiadomienie o terminie obowiązkowej kontroli.
4.7. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych, po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego.
4.8. Zawiadomienie o działaniach mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia.
4.9. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli okresowej.
4.10. Zawiadomienia o katastrofie budowlanej.
5. Projektowane regulacje prawne.

Szkolenie poprowadzi mgr Marian Pędlowski.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Notka biograficzna: mgr Marian Pędlowski - długoletni pracownik administracji i nadzoru budowanego. Przez kilka lat prowadził działalność gospodarczą w zakresie projektowania i nadzorowania w budownictwie. Pracuje na stanowisku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Jest członkiem Zespołu Doradców i Ekspertów PDK OIIB w Rzeszowie. Od kilku lat prowadzi szkolenia dla członków Izby, pracowników samorządowych oraz innych podmiotów, z zakresu prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

Termin i miejsce szkolenia:
29.09.2014 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Rzeszów, Budynek Muzeum Okręgowego, ul. 3-go Maja 19 - również na żywo przez internet (on-line)
30.09.2014 r. (wtorek) od 16.00 do 20.00 - Dębica, Restauracja "Stomilanka", ul. Ignacego Lisa nr 1 (stołówka Stomilu) - lokalizacja
01.10.2014 r. (środa) od 16.00 do 20.00 - Krosno, Stołówka Huty Szkła, ul. Tysiąclecia 13 - lokalizacja
02.10.2014 r. (czwartek) od 16.00 do 20.00 - Przemyśl, Hala sportowa, ul. Mickiewicza 30 - lokalizacja
03.10.2014 r. (piątek) od 16.00 do 20.00 - Sanok, SPGK, ul. Jana Pawła II 59Liceum Ekonomiczne ul. Sobieskiego 23 - zmiana lokalizacji szkolenia
06.10.2014 r. (poniedziałek) od 16.00 do 20.00 - Stalowa Wola, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 - lokalizacja

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest zgłoszenie udziału w biurze PDK OIIB
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601, telefonicznie pod numerem 017 850-77-05
fax. 017 850-77-07 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@inzynier.rzeszow.pl

Szkolenie dostępne będzie również w wersji on-line - dla pierwszych zgłoszonych 25 uczestników, którzy powinni:
1. Przed szkoleniem pobrać i zainstalować program Komunikator ViCo w następujący sposób:
1) kliknij na link http://91.192.164.178/download/setup.exe 
2) wybierz opcję "Uruchom program",
3) wybierz język polski,
4) zaakceptuj warunki umowy,
5) potwierdź wskazane miejsce instalacji,
6) dla ułatwienia zaznaczyć opcję utwórz ikonę na pulpicie,
7) rozpocznij instalację.
2. Aby uzyskać login i hasło do programu:
a) wyślij na adres  rekrutacja@inzynier.rzeszow.pl wypełniony i podpisany odręcznie formularz zgłoszeniowy  w terminie do 26.09.2014 r. (piątek)
b) w e-mailu zwrotnym otrzymasz parametry logowania do programu Komunikator ViCo oraz do szkolenia on-line.
3. W dniu szkolenia uruchom program Komunikator ViCo i zaloguj się do niego:
a) w oknie głównym programu (w lewym górnym rogu) kliknij "Zaloguj",
b) w nowym oknie podaj swój login i hasło do programu (wielkość liter ma znaczenie). Kliknij przycisk "Zaloguj",
c) aby uczestniczyć w szkoleniu on-line kliknij przycisk "Dołącz" i podaj nazwę i hasło.

Szkolenie on-line organizowane jest w ramach realizowanego projektu unijnego "Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", Działania 1.2. "Instytucje otoczenia biznesu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

 autor: Zespół       Strefa zamknięta
login:
haslo:
akceptuję regulamin
 
Polski Komitet Normalizacyjny
O normach
Prenumerata norm
Wolters Kluwer SA
ARCHISPACE
e-SEKOCENBUD
SEP COSiW
Instytut Techniki Budowlanej
Budownictwo wielkopłytowe
Wywiadownia gospodarcza
Jak korzystać z Wywiadowni gospodarczej
Baza cen e-BISTYP
Instrukcja do importu
Izba Projektowania Budowlanego
Jak korzystać z Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych
Baza realizacji członkostwa w PDK OIIB
Materiały ze szkoleń
Czytelnia
Zjazdy PDK OIIB
Budżety PDK OIIB
  Osób na stronie: 6
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google