Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
ZEBRANIA WYBORCZE na kadencję 2018-2022
SKŁAD ORGANÓW kadencja 2014 - 2018
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Uchwały Rady w sprawach indywidualnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Szkolenia
Regulaminy
Plan szkoleń i warsztatów
Szkolenia on-line
Wycieczki integracyjne
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Prenumerata czasopism
Targi i Konferencje
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy
Brydż Sportowy
Budowa Roku Podkarpacia
Fotograficzny
Mistrzostwa Rowerowe
Regaty Żeglarskie
Zawody Pływackie
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Konkurs fotograficzny - Budownictwo wokół nas - VII edycja 2014


W tym roku zapraszamy do udziału w VII już edycji konkursu fotograficznego „Budownictwo wokół nas" organizowanego przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Konkurs tradycyjnie przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
- Budownictwo wokół nas - Podkarpacie
- Budownictwo wokół nas - Polska i świat


Mogą w nim wziąć udział wszyscy czynni członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Każdy z uczestników może do 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Fotografie w postaci plików JPG lub TIFF należy przesłać na adres portal@inzynier.rzeszow.pl. Można je również dostarczyć do siedziby izby na płycie CD lub DVD.

Na prace oczekujemy od 1 sierpnia 2014 r. do 15 października 2014 r.
Zgromadzone zdjęcia będziemy zamieszczać na stronie portalu i poddane zostaną ocenie internautów.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Pani Ireny Gałuszki - dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa wyłoni nagrodzone prace, a tym samym zostaną przyznane nagrody w obu kategoriach:
I miejsce - 800 zł.
II miejsce - 500 zł.
III miejsce - 300 zł.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w „Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB".
Życzymy udanych zdjęć!

 Zobacz zdjęcia uczestniczące w konkursie fotograficznym


Regulamin
Konkursu Fotograficznego
"BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS"

§1.


1. Regulamin określa zasady organizacji Konkursu Fotograficznego PDK OIIB „Budownictwo wokół nas" (zwanego dalej "konkursem"), przeprowadzanego na łamach portalu www.inzynier.rzeszow.pl.

2. Podmiotem organizującym konkurs jest Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB).

3. Konkursu jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
 Budownictwo wokół nas - Podkarpacie
 Budownictwo wokół nas - Polska i świat

§2


1. Uczestnikiem konkursu może być każdy czynny członków PDK OIIB.

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Kapituły.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jednoczesne spełnienie poniższych warunków:

- przesłanie wraz ze zdjęciami do biura PDK OIIB (każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 5 zdjęć) kompletnie wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, 

- formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póź. zm.).

- zdjęcia w formacie JPG, TIFF i wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: portal@inzynier.rzeszow.pl, lub przekazać do biura PDK OIIB na nośnikach pamięci zewnętrznej,

- na zdjęciach nie wolno umieszczać żadnych danych jak data etc.,wszystkie ww. materiały muszą dotrzeć do biura PDK OIIB w okresie od 1 sierpnia do 15 października (włącznie) każdego roku kalendarzowego, w którym kolejna edycja konkursu jest organizowana.

4. Zgłoszenie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§3

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wyznaczoną Kapitułę.

2. Kapitułę w minimum trzyosobowym składzie powołuje przewodniczący Rady PDK OIIB lub jego zastępca.

3. Kapituła dokonuje oceny zdjęć biorąc pod uwagę następujące kryteria: jakość techniczna, zgodność z tematem konkursu, walory artystyczne, motyw, światło, kompozycja oraz liczby oddanych głosów w internecie.

4. Kapituła ma prawo wykluczenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej, niezwiązanych z tematyką konkursu, lub na których umieszczono niedozwolone dane.

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

6. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu wiadomością email.

7. Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną upublicznione na portalu www.inzynier.rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB.

§5.


1. Laureaci konkursu w każdej z kategorii za I, II i III miejsca i ewentualne wyróżnienia otrzymają nagrody pieniężne, lub rzeczowe. Nagrody nie mogą zostać scedowane na rzecz innych osób.

2. Wysokości, lub rodzaje nagród są zatwierdzane corocznie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PDK OIIB.

      
  Osób na stronie: 5
  Licznik odwiedzin:
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  
// Pawel's request - google